1. Generelt om inntaket

1.1 Sauar Friskole drives i samsvar med Syvendedags Adventistsamfunnets religiøse    grunnsyn og skolefilosofi. Skolens visjon og kjerneverdier er: Mer enn bare skole! Visdom – vennskap – verdier.

1.2 Det forventes at foresatte til elevene som søker plass ved skolen gjør seg kjent med tilpassingen av kunnskapsløftet, inntaksreglementet og ordensreglementet. Det forventes at alle elever viser respekt for skolens retningslinjer og det livssyn skolen står for.

1.3 Vedtak om inntak er enkeltvedtak, j.fr.forvaltningslova §2, og skal skje i henhold til bestemmelser i Privatskolelova §3-1. Skolen har hele landet som inntaksområdet.

2. Prosedyre ved inntak

2.1  Ved utsendelse av søknadsskjema skal tilpassingen av kunnskapsløftet, inntaksreglement
og ordensreglement følge med.

2.2  
Søkers foresatte inviteres til informasjonsmøte med rektor, der skolens mål og
grunnverdier blir gjennomgått og forklart. Gjelder det søknad til ungdomsskolen bør
søker selv være til stede på informasjonsmøte.

2.3  
Rektor og styreleder står for elevinntaket

2.4  
Vedtak om inntak meddeles søkere skriftlig snarest mulig etter søknadsfristens utløp.
Fristen er 1. mai. Det vil være løpende inntak frem til 1. oktober hvis det er ledig plass.


2.5  
Melding om mottak av plass sendes skolekontoret i elevens hjemkommune

2.6  
Ved avslag på søknaden skal det sendes melding om vedtaket med begrunnelse til
søkerens foresatte

2.7  
Melding etter vedtak i 2.4 og 2.6 skal inneholde opplysning om adgangen til å påklage
vedtaket i samsvar med forvaltningslova(av 10.februar 1967)§2, og kapittel Vog VI. En
eventuell klage sendes skolen innen 3 uker. Endelig klageinstans er Departementet
(delegert til fylkesmannen i Telemark)

3. Prioritering av søkere

3.1  Søkere prioriteres i denne rekkefølgen ved søkning større enn kapasiteten til skolen
1 Søkere med tilhørighet til Syvendedags Adventistsamfunnet.

2 Søkere med søsken som er elever ved skolen

3 Søkere som er barn av ansatte

4 Nye søkere til lavere klassetrinn prioriteres framfor nye søkere til høyere klassetrinn

5 Høyeste karaktersnitt(siste tilgjengelige karakterer).

Vedtatt i styret for Sauar Friskole 24.04.2012